Υπολογισμός Δανείου

Αξία Ακινήτου: (€)
Προκαταβολή: (€)
Ετήσιο επιτόκιο: (%)
Διάρκεια: (έτη)

Υπολογισμός
Αξία Ακινήτου: (€)
Προκαταβολή: (€)
Ετήσιο επιτόκιο: (%)
Επιθυμητή Μηνιαία Δόση: (€)

Υπολογισμός
Στοιχεία Δανείου
Αξία Ακινήτου:
Προκαταβολή:
Ποσό Δανείου:
Διάρκεια:
Ετήσιο επιτόκιο:
Μηνιαία Δόση:
Αριθμός Δόσεων:
Συνολική Αξία:

Δάνεια - Χρηματοδότηση

Υπολογισμός Δόσης

Με δεδομένη την αξία του ακινήτου, το ποσό που είστε διατεθειμένοι να προκαταβάλλετε, το ετήσιο επιτόκιο και την επιθυμητή διάρκεια του δανείου, υπολογίστε τη μηνιαία δόση και τον αριθμό των δόσεων που θα πρέπει να καταβάλλετε.

Υπολογισμός Διάρκειας

Πολύ χρήσιμο εργαλείο για την περίπτωση που γνωρίζετε το ποσό που είστε διατεθειμένοι να καταβάλλετε κάθε μήνα σαν δόση, την προκαταβολή, την αξία του ακινήτου και το ετήσιο επιτόκιο, και θέλετε να υπολογίσετε τη διάρκεια του δανείου με βάση τα παραπάνω στοιχεία. Πολύ χρήσιμο εργαλείο για να συγκρίνετε αν ας συμφέρει η αγορά ή η ενοικίαση ενός ακινήτου